logo

ไฟล์แนบ

 

  1. สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) คัดเลือกพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาทรัพยากรที่ดิน และเกษตรกรมีส่วนร่วม วงขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลงบนแผนที่ภูมิประเทศ นำเสนอสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้กองแผนงาน (กผง.) รวบรวมจัดส่งให้สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.) ระบุชื่อลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำหลัก บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

 

 

2. สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.) ดำเนินการวงรอบขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยตามที่ สพด. คัดเลือก ลงในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 1:4,000 / 1:25,000 (กรณีที่เป็นลุ่มน้ำย่อยขนาดใหญ่มาก) พร้อมเส้นระดับความสูง เป็นภาพพิมพ์และดิจิตอล 2 ชุด โดยจัดส่งให้กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.) 1 ชุด และ สพข. 1 ชุด

 3. กนผ. จัดทำแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำย่อยเบื้องต้น มาตราส่วน 1:25,000 หรือ 1:50,000 พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ดิน (soil map) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (present land use) แผนที่แหล่งน้ำและชลประทาน แผนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย แผนที่เขตการใช้ที่ดินเบื้องต้น จัดส่งให้ สพข. เพื่อใช้ประกอบการวางแผนดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

    4. สพข. และ สพด. ร่วมกันดำเนินการดังนี้
                    4.1 กรณีลุ่มน้ำย่อยที่คัดเลือกดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น มีพื้นที่มากกว่า 100,000 ไร่ขึ้นไป ให้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการในระยะแรกก่อน โดย สพข. เป็นผู้รับผิดชอบในการวงรอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการลงแผนที่ให้ สพด. ตามที่เห็นชอบร่วมกันแล้ว
                    4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและแผนที่พื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ถนน หมู่บ้าน ลำน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ลักษณะดิน การถือครองที่ดิน พื้นที่ป่าตามกฎหมาย พื้นที่ ส.ป.ก. นิคม สทก. ภบท.6 แผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล เขตการใช้ที่ดิน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
                    4.3 จัดทำข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำย่อยครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำย่อย (1:25,000)
                    4.4 วางแผนการใช้ที่ดินต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ประกอบด้วยเขตอนุรักษ์ เขตพัฒนาลุ่มน้ำย่อย และระดับไร่นา 
                    4.5 จัดทำแผนที่ในพื้นที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดทำแผนที่ ชนิดต่างๆ มาตราส่วน 1:4,000 เช่น แผนที่ดิน แผนที่ถือครอง แผนที่การใช้ที่ดิน ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
                    4.6 กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อย โดยใช้งบปกติ จำแนกเป็น 2 ส่วนคือ 
                              1) กิจกรรมที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่คัดเลือกเต็มพื้นที่ภายใน 1 ปี เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและสารเร่งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ และสารปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น การรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ จัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการวิเคราะห์ดิน การอบรมหมอดินอาสา
                              2) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการมากกว่า 1 ปี ต้องวางแผนเป็นระยะตามงบประมาณที่ได้รับ เช่น งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น จัดทำแผน 1-3 ปี ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคาตามกระบวนการดำเนินการที่เคยทำตามขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ครบถ้วน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้

  5. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอกรมฯ