ทำความรู้จักโมบายแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดิน

1. LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถทราบ ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช คําแนะนําปุ๋ยสําหรับกลุ่มชุดดิน คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่ที่ต้องการ เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูล คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด คําแนะนําการใช้ปุ๋ยสําหรับกลุ่มชุดดิน คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก

        ผู้เข้าใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ยได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์  (Smart device) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"หรือสแกนผ่าน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที

2. กดดูรู้ดิน เป็นแอปพลิเคชัน ที่แสดงข้อมูล ณ ตำแหน่ง ที่ผู้ใช้งานเปิดใช้แอปพลิเคชัน โดยระบบ GPS จะตั้งค่าแผนที่เป็นตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกของกลุ่มชุดดินต่างๆ ข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน เช่น ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ ข้อมูลที่ตั้งร้านค้าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเรียกดูเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบัน ไปยังสถานที่ที่สนใจได้บนแผนที่ได้

    ผู้เข้าใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ยได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์  (Smart device) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"หรือสแกนผ่าน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที

3. ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดิน มีอยู่ ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มชุดดิน (Soil group) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลผลกระทบจากภัยแล้ง และข้อมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่อยู่ในรูปแบบ GIS (Geographic Information System) มาจัดทำเป็นแผนที่สำเร็จรูป ประกอบด้วยแผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล) แผนที่กำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ถึงระดับตำบล โดยแผนที่ชนิดต่างๆ ให้บริการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Smart device เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาและการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป

     ผู้เข้าใช้งาน สามารถ ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา "LDD Land Info" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

4. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย เป็นแอปพลิชันที่ใช้สำหรับเกษตรกรค้นหาผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่ส่งมาให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์ โดยให้ข้อมูลดังนี้

    - ให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำและปุ๋ย ที่กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์ย้อนหลัง

    - เกษตรกรและผู้สนใจสามารถค้นหาผลการวิเคราะห์ย้อนหลังได้ด้วยตนเอง จากชื่อเกษตรกร ผู้ส่งตัวอย่าง หรือสถานที่เก็บตัวอย่างดิน ผ่านแอปพลิเคชัน

    - คุณสมบัติของดินในพื้นที่ของตนเอง ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

    - สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังด้วยตัวเอง เพื่อนำไปขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม

    - ผู้สนใจที่ไม่เคยส่งดินมาตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ค้นหาผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของตนเองได้ (หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ควรส่งตัวอย่างดินให้กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจวิเคราะห์โดยตรง)

    การใช้งาน โดยดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

5. ปุ๋ยรายแปลง โปรแกรมสารสนเทศที่ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ถูกพัฒนาขึ้นโดยการบูรณาการข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร และผลงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่  แล้วจึงจัดทำระบบติดต่อผู้ใช้ให้สามารถคัดกรองข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกษตรกรสามารถรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยได้แม้ไม่ส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์ เนื่องจากโปรแกรมมีผลวิเคราะห์ดินพื้นฐานประจำชุดดินอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เกษตรกรส่งดินมาตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดิน สามารถระบุผลการวิเคราะห์ดินเข้าไปในโปรแกรม จะทำให้ได้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยที่มีความจำเพาะเป็นรายแปลง   ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตลง ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนให้กำไรสูงสุด ข้อมูลในโปรแกรมประกอบด้วย ข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน  ข้อมูลคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  ข้อมูลการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่

    การเรียกใช้งาน ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "ปุ๋ยรายแปลง" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "ปุ๋ยรายแปลง" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 โทร. 1760

แหล่งที่อ้างอิง : Mobile Application Land Development Department http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17945