ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ นวัตกรรมตลาดทุเรียน ในยุคประเทศไทย 4.0
นวัตกรรมตลาดทุเรียน ในยุคประเทศไทย 4.0
การสร้างนวัตกรรมของ “Durian Society” เป็นการอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือ ใช้หลักการทางการตลาดและไลฟ์สไตล์ของวิถีชีวิตปัจจุบันของคนในยุคดิจิตอลมาขับเคลื่อน โดยศึกษา สังเกตุและหามุมมองที่สร้างสรรค์และวิธีการที่แตกต่างจากเดิมในการแก้ไขปัญหา