ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ ข้าว
ความสำคัญของพันธุ์ข้าว
พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
การปลูกข้าวไร่
ข้าวไร่คือข้าวที่ปลูกได้ทั้งที่ราบและที่ลาดชัน บริเวณที่เหมาะกับการปลูกข้าวไร่ ...
การทำนาที่สูง
สภาพทั่วไปของพื้นที่ปลูกข้าวที่สูง เนื่องจากข้าวที่สูงมีสภาพนิเวศน์ทั้งข้าวไร่และข้าวนา ที่มีวิธีการปลูกแตกต่างกัน ดังนี้
การบริโภคข้าวกล้อง เพื่อสุขภาพ
ข้าวกล้อง (Brown Rice) ในประเทศไทยสามารถแบ่งตามสี ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สีน้ำตาลอ่อน สีแดง และสีดำ มีคุณประโยชน์จากสารอาหารมากกว่าข้าวขาว
การทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน
การทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน โดยใช้พืชตระกูลถั่วปรับปรุงดินและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
เปียกสลับแห้ง ปลูกข้าวด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด
"เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว ซึ่งก็คือการควบคุมระดับน้ำในแปลงนา+ผสมผสานเทคโนโลยี ที่ทำได้ด้วยตัวเอง"
ประวัติความเป็นมาของข้าว
ประวัติศาสตร์ข้าวโลก "ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก สภาพภูมิ ประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง หรือแม้กระทั่ง บนเทือก เขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงานขึ้นมาได้อย่างทรหดอดทน
ลดต้นทุนการผลิตข้าว
มื่อเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาของไทยเป็นการเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ปีนี้ปริมาณฝนที่ตก...
ตราสัญลักษณ์สินค้า...ข้าวไทย ข้าวคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์สินค้าของข้าวไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ตรามาตรฐานข้าวหอมมะลิ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ข้าวโภชนาการสูง (High Nutritious Rice) หมายถึง ข้าวที่มีคุณค่า...
ข้าว GI
ข้าวที่ผลิตในแหล่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศษสตร์ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ...
ข้าวอินทรีย์
ข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการจัดการด้านการเกษตร ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ ...
ข้าวตลาดเฉพาะ
ข้าวตลาดเฉพาะ คือ ข้าวคุณภาพที่มีระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้า มีลักษณะพิเศษ ...
การทำข้าวฮาง
ในอดีตชาวนาทางภาคอีสาน ที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน มีพื้นที่การทำนาน้อย ...
การคัดพันธุ์ข้าว
การคัดพันธุ์เป็นแนวคิดของเครือข่ายที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ...