ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ การเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คำๆนี้ หลายท่านคงจะเคยได้ยินติดหูมากันตั้งแต่เด็กๆ
ฟาร์มปลาทับทิม รายได้ดีกำไรงาม
ปลาทับทิม จัดเป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์โดย
การเลี้ยงปลาดุก
คอลัมน์เกษตรอีสานกับอีสานร้อยแปด วันนี้จะพาพี่น้องมารู้จักกับ “การเลี้ยงปลาดุก” การเลี้ยงปลาดุกนั้นนอกจากจะเลี้ยงตามบ่อธรรมชาติที่เรารู้จักกันแล้วยังมีวิธีการเลี้ยงปลาดุกที่หลากหลาย อย่างเช่น “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน“, “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก” , “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน” , “การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง“, “การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย” , “การเลี้ยงปลาดุกอุย” , “การเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย” , “การเลี้ยงปลาดุกนา” เป็นต้น ว่าแล้วเราก็ไปดูกันในแต่ละหัวข้อกันเลยครับพี่น้อง
รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ (organic)
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคและผู้เลี้ยง มีความตระหนักรู้และระมัดระวังในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลดีต่อสภาพแวดล้อม
การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน
ปัจจุบันการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบของ การเลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรก หรือเลี้ยงเพื่อจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ ถ้ากล่าวถึงการเลี้ยงปลาทะเล สวยงาม คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการเลี้ยงปลาการ์ตูนเป็นอันดับแรก เพราะปลาการ์ตูนมีสีสันที่ สดใส สวยงาม น่ารัก และมีความหลากหลายของสายพันธุ์ แต่ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่นิยมปลาการ์ตูน ที่จับได้จากธรรมชาติ มากกว่าปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เพราะคิดว่าปลาที่จับได้จาก ธรรมชาติ เลี้ยงง่าย ราคาถูก และมีสีสันสวยงาม แต่มักประสบปัญหาคือ ปลาจากธรรมชาติจะ ป่วยและตายง่าย เพราะไม่ชินกับสภาพถูกกักขัง สถานการณ์ปัจจุบันปลาการ์ตูนในธรรมชาติได้ ถูกจับจนจานวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก พระราชดาริ ตระหนักถึงปัญหาสาคัญดังกล่าว จึงได้น้อมนาแนวพระราชดาริ ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรประมงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการศึกษาวิธีการ เพาะเลี้ยง และอนุบาลลูกปลาการ์ตูน ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เพื่อขยายผลสาเร็จไปสู่ เกษตรกรและผู้สนใจ ปลาการ์ตูนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถทดแทนการจับจากธรรมชาติได้ เป็นอย่างดี เกษตรกรสามารถประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ นามาซึ่งความยั่งยืน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนได้รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ เพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาการ์ตูนไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน
การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน ศพช.สตูล (7 ส.ค.2551 ) ลูกปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟัก ขนาด 1.5- 2.5 ซม. นำไปอนุบาลในบ่อดิน เพื่อให้ได้ขนาดความยาวประมาณ 4-8 นิ้ว สำหรับการจำหน่าย หรือนำไปเลี้ยงในกระชัง (หรือบ่อดิน) ต่อไป มีเทคนิคหรือวิธีการอนุบาลในบ่อดิน ดังนี้
การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด
การเลี้ยงกุ้งระบบปิด (Closed System) มีอยู่หลายรูปแบบและเป็นวิธีการที่จะทาให้การ เลี้ยงกุ้งกุลาดาสามารถดาเนินต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การ เลี้ยงกุ้งระบบปิด ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้าหรือระบายน้าทิ้ง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เพียงแต่ใช้ น้าที่เก็บไว้และผ่านการบาบัดทางชีวภาพ เติมให้แก่บ่อเลี้ยงทดแทนส่วนที่ระเหยและรั่วซึม เท่านั้น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มารู้จัก วิธีการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์
มารู้จัก วิธีการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์
ปลากัด และการเลี้ยงปลากัด
ปลากัด และการเลี้ยงปลากัด
เรียนรู้เทคนิคเลี้ยง “ปลาไน” ให้ผลผลิตในระยะสั้น
เรียนรู้เทคนิคเลี้ยง “ปลาไน” ให้ผลผลิตในระยะสั้น
7 ขั้นตอนการเลี้ยง “ปลาสวายในบ่อ”ที่เกษตรกรต้องรู้และเข้าใจ
7 ขั้นตอนการเลี้ยง “ปลาสวายในบ่อ”ที่เกษตรกรต้องรู้และเข้าใจ
การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอ
ปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอ
กุ้งฝอย และการเลี้ยงกุ้งฝอย
กุ้งฝอย และการเลี้ยงกุ้งฝอย
ปลาทับทิม และการเลี้ยง
ปลาทับทิม และการเลี้ยง
การดูแลปลาคาร์พ
การดูแลปลาคาร์พ
ปลายี่สกไทย และการเลี้ยงปลายี่สกไทย
ปลายี่สกไทย และการเลี้ยงปลายี่สกไทย