ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ โค-กระบือ
การเลี้ยงวัว
การเลือกพื้นที่เลี้ยงวัว
อาหาร “ TMR ” กับการเลี้ยงโคนม - โคเนื้อ
อาหารผสมสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วนำไปเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ แทนการเลี้ยงแบบเดิม
คุณค่าทางโภชนาการของโคเนื้อสายพันธุ์กรมปศุสัตว์
เนื้อโคเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าต่อคนไทยมาช้านาน คนไทยบริโภคเนื้อโค น้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อชนิดอื่นๆ ทั้งๆ ที่โปรตีนจากเนื้อโคมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงเนื้องจากประกอบด้วย กรดอะมิโนที่มีประโยชน์ครบถ้วน มีกรดไขมันที่จำเป็น เป็นแหล่งของไวตามิน และแร่ธาตุ
การฝึกควายไถนา
การไถนาด้วยควายไถนาเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับวิถีการเกษตรของไทย...
โคขุน และการเลี้ยงโคขุน
โคขุน และการเลี้ยงโคขุน
การเลี้ยงวัวควาย
การเลี้ยงวัวควาย
การจัดการเลี้ยงดูกระบือ หรือ ควาย มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
การจัดการเลี้ยงดูกระบือ หรือ ควาย มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
การเลี้ยงโคนม
การเลี้ยงโคนม