ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ น้ำ
การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง
การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง กรณีตรวจรับสารฝนหลวง 1.การตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวง...
การจัดเก็บสารฝนหลวงในคลังสาร
โรงเก็บสารฝนหลวงแบบถาวร คือ สถานที่เก็บสารฝนหลวงที่อยู่ตามศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ศูนย์ ...
หยาดน้ำพระทัย....สู่ฝนหลวง
...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทำไมมีเมฆอย่างนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาได้ ก็เลยได้ยินเรื่องการทำฝน ก็มาปรารภคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำได้ มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือ "ฝนทำได้"
หลักการชลประทาน
การชลประทาน หมายถึง กิจการที่เราทำขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการเพาะปลูก ...
มาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง
มาตรฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวง คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ก
การเตรียมสารฝนหลวง ก่อนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง
การเตรียมสารฝนหลวง ประเภทการเตรียมสารฝนหลวง สารฝนหลวงที่พร้อมใช้ปฏิบัติการฝนหลวง...
การหาตาน้ำ
การหาตาน้ำเป็นภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่เกิดจากความต้องการหาแหล่งน้ำ...
การทำสูบสหาย
สูบสหายเป็นนวัตกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเกษตรกรในชนบท ...