ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ เกษตรอินทร์
เกษตรอินทรีย์ กับความเป็นธรรมในอาชีพ
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ หลายๆ ส่วนย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครัวเรือน หลักการสำคัญ 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ
ผักปลอดสารพิษ ไม่ไร้สารพิษ
ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก
โครงการเกษตรอินทรีย์ ที่ สุโขทัย
สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเกษตร กับโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย ชมโรงสี และอีกหลายกิจกรรมดีๆ
แนวทางการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ ของไทย
ในการพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (GDP)
หลักการเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและ
การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1
ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งเกิดจากการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด....
น้ำหมักน็อคหญ้า
กำจัดหญ้าได้ด้วยน้ำหมัก ที่ผลิตได้ด้วยตนเอง เป็นการลดต้นทุนการผลิตและใช้สิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
PGS การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกษตรรายย่อย ที่มีผลผลิตคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับ สามารถขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และลดความยากจน การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีระบบเอกสารจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองสูง จึงไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีน้อย ทำให้เกษตรกร รายย่อยที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ และมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ที่เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน” ไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ จึงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การดำเนินการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การรับประกันคุณภาพ การจัดส่ง จนถึงการจัดหาตลาดรับซื้อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่า ต้องการเข้าสู่การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับใด