ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ อื่นๆ
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้สารเร่ง พด.6
สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นสารที่ได้จากการย่อยสลายขยะสด ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ได้ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
KOFC เปิดมุมท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย
KOFC เปิดมุมวิเคราะห์รายได้ภาคเกษตร หลังรัฐดันท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทยช่วงวันหยุดยาว
ขั้นตอนการรับรองระบบงาน
การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลและตรวจสอบรับรอง